ഏകവചനം

ഒരു പഠന ശാഖ.

വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, അവതരണം, അപഗ്രഥനം, നിഗമനം എന്നിവയ്കായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ രീതികൾ.

ബഹുവചനം

വിവരങ്ങൾ അഥവാ ദത്തങ്ങൾ.

Data അഥവാ ദത്തങ്ങൾ

സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സംഖ്യാരൂപത്തെ Data അഥവാ ദത്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സാംഖ്യകത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ

 • ദത്തങ്ങളുടെ സങ്കീർണത ലഘൂകരിക്കുന്നു.
 • ദത്തങ്ങളെ ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • ചിന്തയെ സൂക്ഷ്മമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • സംഖ്യാ രൂപത്തിലാക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ താരതമ്യപഠനം സാധ്യമാക്കുന്നു.
 • താൽപ്പര്യങ്ങളും പ്രവണതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • വ്യത്യസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • നയരൂപീകരണത്തിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ഥിതിവിവരശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക്.

 • സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഗുണപരവും അളവുപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ.
 • സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന് വിവരങ്ങളെ വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും (definit and precise)അവതരിപ്പിക്കാൻ.
 • വലിയ ദത്തങ്ങളെ ചുരുക്കി (condensation) അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ ചരങ്ങൾ (variables) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • ഒരു രാജ്യത്തെ ആസൂത്രണത്തിനും നയരൂപീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു.

സാംഖ്യകത്തിലുള്ള അവിശ്വാസം.

കാരണങ്ങൾ

 • പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യമില്ലായ്മ.
 • തെറ്റായ മുൻവിധി.
 • ഉചിതമല്ലാത്ത ദത്തങ്ങളുടെ ഉപയോഗം.
 • അപൂർണമൊ അർധസത്യമോ ആയ വിവരങ്ങൾ.
 • എന്തും തെറ്റാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ സാഖ്യകത്തിനുള്ള കഴിവ്.

 • ഇത് വെറുമൊരു സങ്കേതം മാത്രമാണെന്നുള്ളത്.

സാംഖ്യകത്തിന്റെ പരിമിതികൾ.

 • ഗുണാത്മക വസ്തുതകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.
 • വ്യക്തികളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.
 • കൃത്യത കുറവാണ്.
 • ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.
 • എല്ലാ സാങ്കേതികതകളും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.