ദത്തങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം.

 1. വസ്തുതാപരമായ /വിവരണാത്മകമായ അവതരണം.[Textual Presentation ]
 2. പട്ടികകൾ മുഖേനയുള്ള അവതരണം. [ Tabular Presentations ]
 3. ഡയഗ്രങ്ങളും ഗ്രാഫുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണം. [ Diagrammatic and Graphical Presentation ]

1.വസ്തുതാപരമായ അവതരണം.

[ Textual Presentation ]

ഈ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ അധികം ഇല്ലങ്കിൽ ഈ അവതരണ രീതിയാണ് അനുയോജ്യം.

"ബസ് ചാർജ് വർദ്ധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊണ്ട് 2018 ജൂലായ് 7ന് നടത്തിയ സമര ദിനത്തിൽ തൃശൂർ ടൗണിൽ 15 ബസുകൾ ഓടിച്ചപ്പോൾ 240 ബസുകൾ ഓടിച്ചില്ല."

2.പട്ടികകൾ മുഖേനയുള്ള ദത്തങ്ങളുടെ അവതരണം.

[ Tabular Presentation of Data ]

ഒരുപട്ടികയിലെകോളങ്ങളിലും[ Columns ]പംക്തികളിലുമായി [ Rows ] ദത്തങ്ങളുടെ ക്രമത്തിലുള്ള സംഘാടനമാണ് പട്ടിക മുഖേനയുള്ള അവതരണം.കോളങ്ങൾ [ Columns ] ലംബമായും പംക്തികൾ[ Rows ]തിരശ്ചീനമായുംക്രമീകരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ദത്തങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തെ "പട്ടിക" [ Table ] എന്ന് പറയുന്നു.

പട്ടിക 4.1 ഗ്രാമ നഗര ഘടന [ 1971-2001 ]
വർഷം ഗ്രാമം നഗരം
1971 80 20
1981 78 22
1991 74 26
2001 72 28

പട്ടികയിൽ 4 പംക്തികളിലും 3 കോളങ്ങളിലുമായി 12 എൻട്രികളുമുണ്ട്. ഇതിനെ 12 ഇനങ്ങളെ പറ്റി 12 കള്ളികളിലായി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന “4 x 3” പട്ടിക എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിലെ ഓരോ കള്ളിക്കും അറ [ cell ] എന്ന് പറയുന്നു.

ദത്തങ്ങളെ പട്ടികയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നാലു രീതികളുണ്ട്.

 1. ഗുണാത്മകമായ തരംതിരിവ്. [ Qualitative Presentation ]
 2. പരിമാണാത്മകം.[ Quantitative Presentation ]
 3. കാലക്രമമനുസരിച്ച് അതായത് സമയാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരണം. [ Temporal Presentation ]
 4. ഭൂമി ശാസത്രപരമായി അതായത് സ്ഥലമാനദണ്ഡത്തിൽ അവതരണം.[ Spatial Presentation ]

1.ഗുണാത്മകമായ തരംതിരിവ്.

[ Qualitative Classification ]

ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത, സ്വഭാവം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദത്തങ്ങളെ തരം തിരിക്കുന്ന രീതിയാണിത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം, നിറം, സാക്ഷരത, മതം തുടങ്ങിയവ ഗുണാത്മകമായ തരംതിരിവിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

പട്ടിക 4.2 ഗുണാത്മകമായ തരംതിരിവ്

[Qualitative Classification]

Sex Location Total
Rural Urban
Male 57.07 80.80 60.32
Female 30.03 63.30 33.57
Total 44.42 72.71 47.53

2.പരിമാണാത്മകം.

[ Quantitative ]

ഉയരം, തൂക്കം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദത്തങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

പട്ടിക 4.3 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പഠനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച 360 പേരുടെ പ്രായത്തെ അടിസ്ഥാന്നമാക്കിയുള്ള തരംതിരിവ്.

[Quantitative Classification]

വയസ്സ് പ്രതികരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ശതമാനം
20-30 13 3.70
30-40 54 15.00
40-50 109 30.30
50-60 144 40.00
60-70 28 7.70
70-80 12 3.30
ആകെ 360 100

3.കാലക്രമമനുസരിച്ച് അതായത് സമയാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരണം.

[ Temporal ]

സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരം തിരിക്കുകയാണങ്കിൽ അതിനെ സമയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരംതിരിവ് എന്ന് പറയാം. കാലം / സമയം എന്നത് മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളൊ ആഴ്ചകളൊ മാസങ്ങളൊ വർഷങ്ങളൊ ആകാം.

പട്ടിക 4.4 ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2007 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള വാർഷിക വിൽപന. [Temporal Classification]
വർഷം വിൽപന (In lakh)
2007 81.7
2008 86.9
2009 101.4
2010 94.7

4.ഭൂമി ശാസത്രപരമായി അതായത് സ്ഥലമാനദണ്ഡത്തിൽ അവതരണം.

[ Spatial Presentation]

തരംതിരിവ് സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുകയാണങ്കിൽ അതിനെ സ്ഥലപരമായ തരംതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്ഥലം എന്നത് ഗ്രാമം, പട്ടണം, ജില്ല, സംസ്ഥാനം,ഉപഭൂഖണ്ഡം എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളവയാകാം.

പട്ടിക 4.5 ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി വിഹിതം.

[Spatial Classification]

രാജ്യം കയറ്റുമതി വിഹിതം
USA 21.8
GERMANY 5.6
UK 5.7
RUSSIA 2.1

പട്ടികയുടെ ഭാഗങ്ങൾ.

(Parts of a Table)

ഒരു സാംഖ്യിക പട്ടികയ്ക്ക് അതൊരു റഫറൻസ് പട്ടികയോ സംഗ്രഹീത പട്ടികയോ ഏതുമാകടെ, താഴെ സൂചിപ്പിച്ച തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 1. പട്ടിക നമ്പർ .(Table number)
 2. ശീർഷകം.(Title)
 3. തലക്കുറിപ്പ്: (Head note)
 4. പക്തിശീർഷകം.(Stub)
 5. ബോക്സ് ശീർഷകം.(Box title)
 6. അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ്. ( Units of Measurement )
 7. ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മണഡലം.(Body or field)
 8. പ്രഭവ സൂചിക.(Source note)
 9. അടിക്കുറിപ്പുകൾ.( Footnotes)

1. പട്ടിക നമ്പർ. (Table number)

ഓരോ പട്ടികയ്ക്കും നമ്പർ നൽകണം. ഒരു പട്ടികയുടെ നമ്പർ 3.1 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് ,മൂന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയാണന്ന് സൂചന തരുന്നു.

2. ശീർഷകം. (Title)

ഓരോ പട്ടികയ്ക്കും ഓരോ ശീർഷകം നൽകണം. പട്ടികയിലെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച ഒരു വിശദീകരണം ശീർഷകം കൊടുക്കുന്നു. പട്ടികയുടെ മുകൾവശത്തായിട്ടാണ് ശീർഷകം ചേർക്കുക. എന്ത്, എവിടെ, എപ്പോൾ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ശീർഷകം ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

3. തലക്കുറിപ്പ്. ( Head note )

ഹ്രസ്വമായ ഒരു വിശദീകരണക്കുറിപ്പാണിത് ശീർഷകത്തെ (Title) കുറിച്ച് ഒരനുബന്ധ വിവരം തലക്കുറിപ്പ് നൽകുന്നു.

4. പംക്തിശീർഷകം. ( Stub / Row Heading )

പംക്തികളുടെ അഥവാ പംക്തി സമൂഹങ്ങളുടെ രൂപരേഖകളാണ് പംക്തി ശീർഷകം. ഇടത്തേ അറ്റത്തായാണ് ഇത് ചേർക്കുക.

5. ബോക്സ് ശീർഷകം. (Box title / Caption / Column Heading )

ഇത് കോളങ്ങളുടെ ശീർഷകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോളം എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നത് തലവാചകം വിശദമാക്കുന്നു. ഒന്നോ അതിലധികമോ കോളം ശീർഷകങ്ങൾ തലവാചകത്തിൽ ഉൾകൊള്ളുന്നു. കോളം ശീർഷകത്തിനോരോന്നിനും കീഴെ ഉപശീർഷകങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

6. അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ്. ( Units of Measurement )

പട്ടികയിലെ അക്കങ്ങളുടെ അളവിന്റെ യൂണിറ്റ് ശീർഷകത്തോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. അക്കങ്ങൾ വലുതാണെങ്കിൽ അത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും വേണം.

7. ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം. (Body or field)

പട്ടികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ സംഖ്യാ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്നു. ഒരു പട്ടികയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത്. ഉള്ളടക്കം സാധാരണയായി ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ട് പംക്തികളിലൂടെയും(raw) മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കോളങ്ങളിലൂടെയുമാണ് (columns)വിന്യസിക്കുന്നത്.

8. പ്രഭവ സൂചിക.(Source note)

പട്ടികയിലെ വിവരം എവിടന്നാണോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രഭവത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലദ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഇതു പഠിതാവിനെ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികത സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രഭവസൂചിക സഹായിക്കുന്നു. ഇത് എപ്പോഴും പട്ടികയുടെ താഴേയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക.

9.അടിക്കുറിപ്പുകൾ.( Footnotes)

പട്ടികയിലെ ചില പ്രത്യേക സൂചകങ്ങളുമായി, അല്ലങ്കിൽ, പുതിയ രേഖകളുമായി (Entry) ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനുദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമോ (Phrase) പ്രസ്താവമോ ആണ് അടിക്കുറിപ്പ്.ഉള്ളടക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെയാണിത് കൊടുക്കുക. * , H, I ,തുടങ്ങിയ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഡയഗ്രങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള ദത്തെങ്ങളുടെ അവതരണം.

( Diagrammatic Presentation of Data )

ആകർഷകവും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ രീതിയിൽ സ്ഥിതിവിവര ഡാറ്റ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു രീതിയാണ് ഡയഗ്രം മുഖേനയുള്ള അവതരണം. പലതരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രം രീതികൾ നിലവിലുണ്ട്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡയഗ്രം രീതികൾ.

 1. ജ്യാമിതീയ ഡയഗ്രം.(Geometric Diagram)
 2. ആവൃത്തി ഡയഗ്രം.(Frequency Diagram)
 3. ഗണിതരേഖാ ഗ്രാഫ്.(Arithmetic Line Graph)

1.ജ്യാമിതീയ ഡയഗ്രം.

(Geometric Diagram)

പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്യാമതീയ ഡയഗ്രങ്ങൾ.

 1. ബാർ ഡയഗ്രം. (Bar Diagrams)
 2. പൈ ഡയഗ്രം. (Pie Diagrams)

ബാർ ഡയഗ്രം നാല് തരത്തിലുണ്ട്.

 1. സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രം. (Simple Bar Diagrams)
 2. മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രം. (Multiple Bar Diagrams)
 3. കോംപണന്റ് ബാർ ഡയഗ്രം. (Component Bar Diagrams)
 4. ശതമാന ബാർ ആരേഖങ്ങൾ.(Percentage Bar Diagrams)

1. സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രം. (Simple Bar Diagrams)

ഡാറ്റയുടെ ഓരോ ക്ലാസിനും നല്ല സ്പേസും തുല്യ വീതിയുമുള്ള സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ബാറുകളും അടങ്ങിയതാണ് ബാർ ഡയഗ്രം.ഉയരമോ വീതിയൊ ആണ് ബാറിന്റെ വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.ബാറിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗം ബേസ് ലൈനിൽ തൊടുന്ന വിധത്തിൽ ബാറിന്റെ ഉയരം പൂജ്യം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ബാറുകളുടെ ഉയരം നോക്കി ദത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.

2. മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രം. (Multiple Bar Diagrams)

രണ്ടൊ അതിലധികമോ ചരങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

3. കോംപണന്റ് ബാർ ഡയഗ്രം. (Component Bar Diagrams)

ഒരു കോമ്പോണന്റ് ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ , നിർദ്ധിഷ്ഠപ്രതിഭാസത്തിന്റെ വലുപ്പത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓരോ ബാറും, അതിനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളായി വീണ്ടും ഉപവിഭജനം പെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ പങ്കിന് ആനുപാതികമായി ഓരോ ഘടകവും ബാറിന്റെ ഭാഗം കയ്യടക്കുന്നു.

ഘട്ടങ്ങൾ. (Steps involved in Creating Component Bar Diagram)

 1. ഓരോ ഡയഗ്രത്തിലുമുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഒരേ ക്രമത്തിൽ നിലനിർത്തണം.
 2. രേഖയിൽ ഡയഗ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഉയരം ഡയഗ്രത്തിന്റെ മൊത്തം മൂല്യത്തോട് തുല്യമായ വിധത്തിലായിരിക്കണം.
 3. സാധാരണയായി അവലംബിക്കുന്ന രീതി ഡയഗ്രത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് വ്യാപ്തിയുടെ ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഡയഗ്രം നിർമ്മിക്കുക.

4. ശതമാന ബാർ ആരേഖങ്ങൾ.(Percentage Bar Diagrams)

ശതമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഉപവിഭജിത ബാർ ആരേഖങ്ങൾ ശതമാന ബാർ ആരേഖങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ശതമാന ബാർ ആരേഖങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ബാറുകൾ 100 ന് തുല്യമായി നിലനിർത്തുന്നു.ഈ ബാറുകളിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളേ ഖണ്ഡങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ. (Steps involved in Creating Percentage Bar Diagram):-

 1. നൽകിയിരിക്കുന്ന അളവുകളെ ശതമാനത്തിലാക്കുക.
 2. ബെയ്സ് ലൈനിൽ നിന്നും ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ എണ്ണം ബാറുകൾ വരക്കുക.
 3. ശതമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ബാറിനെയും ഉപവിഭാഗങ്ങളാക്കുക.
 4. തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഓരോ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ഷൊയ്ഡ് നൽകുക.

 • ഒരു ശതമാന ബാർ ആരേഖം വരക്കാം
 • പട്ടിക 4.6
  ചെലവ് ഇനം X Y
  രൂപയിൽ രൂപയിൽ
  ഭക്ഷണം 160 100
  വസ്ത്രം 80 30
  വാടക 60 40
  ലൈറ്റ്, ഇന്ധനം 20 10
  പലവക 80 20
  ആകെ 400 200

  നൽകിയിരിക്കുന്ന അളവുകളെ ശതമാനത്തിലാക്കാം.

  പട്ടിക 4.7
  ചെലവ് ഇനം X Y
  രൂപയിൽ % സഞ്ചിത % രൂപയിൽ % സഞ്ചിത %
  ഭക്ഷണം 160 40 40 100 50 50
  വസ്ത്രം 80 20 60 30 15 65
  വാടക 60 15 75 40 20 85
  ലൈറ്റ്, ഇന്ധനം 20 5 80 10 5 90
  പലവക 80 20 100 20 10 100
  ആകെ 400 100 200 100

  വൃത്താരേഖങ്ങൾ / പൈ ഡയഗ്രം. (Pie-Diagram)

  പൈ-ഡയഗ്രവും ഒരു കോംപോണന്റ് ഡയഗ്രമാണങ്കിലും കോംപണൻറ് ബാർ ഡയഗ്രം പോലെയല്ല. മൊത്തവും അവയുടെ വിഭാഗവും ഒന്നിച്ച് കാണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് വൃത്താരേഖങ്ങൾ / പൈ-ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു വൃത്തം മുഖേനയാണ് മൊത്തത്തെ കാണിക്കുക വൃത്തത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വഴി വിഭാഗത്തെയും കാണിക്കുന്നു.

  ഘട്ടങ്ങൾ. (Steps in Creating Pie-Diagrams)

  1. ആദ്യമായി വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ശതമാനങ്ങളായി ആവിശ്കരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ശതമാനങ്ങളെ 3.6 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘടകത്തിനുമുള്ള കോൺ (Angle 360/100) കിട്ടുന്നു.
  2. ഖണ്ഡങ്ങൾ വലുപ്പമനുസരിച്ച് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം മുകളിലും മറ്റുള്ളവ ക്രമത്തൽ വലം വെച്ചു കൊണ്ടും കാണിക്കുന്നു.
 • ഇനിപ്പറയുന്ന വിതരണത്തിനായി ഒരു പൈ ഡയഗ്രം നിർമ്മിക്കാം.

  Table 4.8 School Transportation
  Mode of transport No. of students
  School bus 18
  Private vehicle 6
  Public transport 12
  By walking 9

  പൈ ഡയഗ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, ആദ്യം നമ്മൾ മൂല്യങ്ങളെ ശതമാനമായും പിന്നീട് കോണുകളായും പരിവർത്തനം ചെയ്യണം. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ പുതിയ പട്ടിക സൃഷ്ടിച്ചു.

  Table 4.9 School Transportation
  Mode of transport No. of students Percentage Angle
  School bus 18 \( \mathbf{{{\frac{18 × 100}{45}} }} = 40 \) 40×3.6 = 144º
  Private vehicle 6 \( \mathbf{{{\frac{6 × 100}{45}} }} = 13.33 \) 13.33×3.6 = 48º
  Public transport 12 \( \mathbf{{{\frac{12 × 100}{45}} }} = 26.67 \) 26.67×3.6 = 96º
  By walking 9 \( \mathbf{{{\frac{9 × 100}{45}} }} = 20 \) 20×3.6 = 72º
  Total 45 100 360º

  ഏത് ദൂരത്തിലും നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. 144º, 48º, 96º, 72º എന്നീ കോണുകൾ തുടർച്ചയായി അളക്കുക. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡയഗ്രം മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയും.

  2. ആവൃത്തി ഡയഗ്രം.

  (Frequency Diagram)

  ആവൃത്തി വിതരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡേറ്റയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ആവൃത്തി ഡയഗ്രങ്ങൾ.

  1. ഹിസ്‌റ്റോഗ്രാം.
  2. ആവൃത്തി ബഹുഭുജം.
  3. ആവൃത്തി വക്രം.
  4. ഒജീവ്.