സാംഖ്യകംപഠന കുറിപ്പുകൾ

ഭാഗം 2- സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള സാംഖ്യകം