പ്രകീർണ്ണനത്തിന്റെ അളവുകൾ ( വ്യാപനത്തിന്റെ അളവുകൾ )